Test coverage milestone
by Erik Huelsmann 21 Jul '19

21 Jul '19
migration from App X
by Andre Steenkamp 02 Jul '19

02 Jul '19
LedgerSMB 1.7.0-beta1 released
by Erik Huelsmann 01 Jul '19

01 Jul '19
LedgerSMB community update
by Erik Huelsmann 01 Jul '19

01 Jul '19